ردیف مربوط به ناحیه و زبان فعال با رنگ دیگری مشخص شده است
کد ناحیهزبانکد الگوی صفحه اصلیکد الگوی صفحه داخلیعنوان ناحیهمسیر الگوی صفحه اصلیمسیر الگوی صفحه داخلیURLاشکال
64FA261262بخشداری زیدآباد-سیرجان zeydabadasli zeydabaddakheli http://zeidabad.kr.ir
64en00بخشداری زیدآباد-سیرجان   http://zeidabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است15fa108107فرمانداری زرند zarandTemp Intzarand http://zarand.kr.ir15en00فرمانداری زرند   http://zarand.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است94FA425426بخشداری یزدان آباد-زرند yazdanabadasli yazdanabaddakheli http://yazdanabad.kr.ir94en00بخشداری یزدان آباد-زرند   http://yazdanabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است51FA213214دانشگاه جامع علمی و کاربردی elmikarbordiasli elmikarbordidakheli http://uast.kr.ir51en00دانشگاه جامع علمی و کاربردی   http://uast.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است56FA223224دفتر حمل و نقل و ترافیک MainPageTraffic IntPageTraffice http://traffic.gov.kr.ir56en00دفتر حمل و نقل و ترافیک   http://traffic.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است110FA457458بخشداری طغرالجرد-کوهبنان taqaljerdasli taqaljerddakheli http://toghroljerd.kr.ir110en00بخشداری طغرالجرد-کوهبنان   http://toghroljerd.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است30FA176177اداره کل فنی استانداری  fanniasli fannidakheli http://tech.gov.kr.ir30en00اداره کل فنی استانداری    http://tech.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است75FA385386بخشداری صوغان-ارزوئیه aslisoqan dakhelisoqan http://soghan.kr.ir75en00بخشداری صوغان-ارزوئیه   http://soghan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است100FA437438بخشداری جبالبارز جنوبی-عنبرآباد jebalbarezjonobi-asli jebalbarezjonobi-dakheli http://sjebalbarez.kr.ir100en00بخشداری جبالبارز جنوبی-عنبرآباد   http://sjebalbarez.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است16fa116114فرمانداری سیرجان MainPageSirjan2 MainPagesirjan http://sirjan.kr.ir16en00فرمانداری سیرجان   http://sirjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است53FA215216معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی moavenatasli moavenatdakheli http://siasimo.gov.kr.ir53en00معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی   http://siasimo.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است45FA201202دفتر امور سیاسی و انتخابات siyasiasli siyasidakheli http://siasi.gov.kr.ir45en00دفتر امور سیاسی و انتخابات   http://siasi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است49FA209210دبیرخانه شورای تامین استان shoraasli shoradakheli http://shora.gov.kr.ir49en00دبیرخانه شورای تامین استان   http://shora.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است38FA186188اداره کل امور شهری و شوراهای اسلامی shahriasli shahridakheli http://shahri.gov.kr.ir38en00اداره کل امور شهری و شوراهای اسلامی   http://shahri.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است18fa138137فرمانداری شهربابک MainPageSHahrebabak IntPageShahrBabak http://shahrbabak.kr.ir18en00فرمانداری شهربابک   http://shahrbabak.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است71FA377378بخشداری شهداد-کرمان mainpage1 pagedakheli1 http://shahdad.kr.ir71en00بخشداری شهداد-کرمان   http://shahdad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است83FA401402بخشداری ساردوئیه-جیرفت sardoieyeasli sardoiyedakheli http://sardueyeh.kr.ir83en00بخشداری ساردوئیه-جیرفت   http://sardueyeh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است37FA184185دفتر امور روستایی و شوراها rostaeeasli rostaeedakheli http://roostaei.gov.kr.ir37en00دفتر امور روستایی و شوراها   http://roostaei.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است13fa136135فرمانداری رودبارجنوب RodbarTemp Introdbar http://roodbar.kr.ir13en00فرمانداری رودبارجنوب   http://roodbar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است114FA465466بخشداری روداب-نرماشیر roodabasli roodabdakheli http://roodab.kr.ir114en00بخشداری روداب-نرماشیر   http://roodab.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است14fa110109فرمانداری ریگان RiganTemp IntRigan http://rigan.kr.ir14en00فرمانداری ریگان   http://rigan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است70FA372373بخشداری راین-کرمان mainpage dakhelipage http://Rayen.kr.ir70en00بخشداری راین-کرمان   http://Rayen.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است11fa130129فرمانداری راور MainPageRavar1 IntPageRavar http://ravar.kr.ir11en00فرمانداری راور   http://ravar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است42FA195196اداره روابط عمومی و امور بین الملل ravabetasli ravabetdakheli http://ravabetomumi.gov.kr.ir42en00اداره روابط عمومی و امور بین الملل   http://ravabetomumi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است12fa134133فرمانداری رفسنجان MainPageRaf IntPageRafsanjan http://rafsanjan.kr.ir12en00فرمانداری رفسنجان   http://rafsanjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است10fa126124فرمانداری رابر MainPageRabor IntPageRabor http://rabor.kr.ir10en00فرمانداری رابر   http://rabor.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است118FA483484دفتر برنامه ریزی و تحول اداری  MainTempPre IntPagePre http://pre.gov.kr.ir/118en00دفتر برنامه ریزی و تحول اداری    http://pre.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است116FA479480مرکز برنامه ریزی نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات mainTempPelan Intpageplan http://Prdc.gov.kr.ir116en00مرکز برنامه ریزی نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات   http://Prdc.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است55FA219220دفتر پیشخوان خدمات دولت MainPagePishkhan IntPagePishkhan http://pishkhan.kr.ir55en00دفتر پیشخوان خدمات دولت   http://pishkhan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است36FA502173اداره کل پدافند غیرعامل MainPagePadafand padafanddakheli http://pga.kr.ir36en00اداره کل پدافند غیرعامل   http://pga.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است97FA431432بخشداری پاریز-سیرجان parizasli parizdakheli http://pariz.kr.ir97en00بخشداری پاریز-سیرجان   http://pariz.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است4fa119117فرمانداری ارزوئیه orzoeeyeTemp Intorzoeeye http://orzooeyeh.kr.ir/4en00فرمانداری ارزوئیه   http://orzooeyeh.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است120FA489490معاونت هماهنگی امور عمرانی MainPageOmrani IntPageOmrani http://omranimo.gov.kr.ir/120en00معاونت هماهنگی امور عمرانی   http://omranimo.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است46FA203204امور عمومی معاونت هماهنگی امور عمرانی omraniasli omranidakheli http://omrani.gov.kr.ir46en00امور عمومی معاونت هماهنگی امور عمرانی   http://omrani.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است63FA253254بخشداری نوق-رفسنجان noghasli dakhelinogh http://noogh.kr.ir63en00بخشداری نوق-رفسنجان   http://noogh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است104FA445446بخشداری نگین کویر-فهرج kavirasli kavirdakheli http://neginekavir.kr.ir104en00بخشداری نگین کویر-فهرج   http://neginekavir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است79FA393394بخشداری نگار-بردسیر negarasli negardakheli http://negar.kr.ir79en00بخشداری نگار-بردسیر   http://negar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است26FA154153فرمانداری نرماشیر NarmashirTemp Intnarmashir http://narmashir.kr.ir26en00فرمانداری نرماشیر   http://narmashir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است34FA500181شورای مشاورین جوان MainTemp moshaverindakheli http://moshaverin.gov.kr.ir34en00شورای مشاورین جوان   http://moshaverin.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است93FA423424بخشداری مرکزی زرند zarandasli zaranddakheli http://markazizarand.kr.ir93en00بخشداری مرکزی زرند   http://markazizarand.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است95FA427428بخشداری مرکزی سیرجان sirjanasli sirjandakheli http://markazisirjan.kr.ir95en00بخشداری مرکزی سیرجان   http://markazisirjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است98FA433434بخشداری مرکزی شهربابک shahrebabakasli shahrebabakdakheli http://markazishahrbabak.kr.ir98en00بخشداری مرکزی شهربابک   http://markazishahrbabak.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است89FA415416بخشداری مرکزی رودبارجنوب rodbarjonobasli rodbarjonobdakheli http://markaziroodbar.kr.ir89en00بخشداری مرکزی رودبارجنوب   http://markaziroodbar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است91FA419420بخشداری مرکزی ریگان riganasli rigandakheli http://markazirigan.kr.ir91en00بخشداری مرکزی ریگان   http://markazirigan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است85FA405406بخشداری مرکزی راور ravarasli ravardakheli http://markaziravar.kr.ir85en00بخشداری مرکزی راور   http://markaziravar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است60FA239240بخشداری مرکزی رفسنجان rafsanjanasli rafsanjandakheli http://markazirafsanjan.kr.ir60en00بخشداری مرکزی رفسنجان   http://markazirafsanjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است84FA403404بخشداری مرکزی رابر raborasli rabordakheli http://markazirabor.kr.ir84en00بخشداری مرکزی رابر   http://markazirabor.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است74FA383384بخشداری مرکزی ارزوئیه orzoieasli orzoiedakheli http://markaziorzooeyeh.kr.ir74en00بخشداری مرکزی ارزوئیه   http://markaziorzooeyeh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است115FA467468بخشداری مرکزی نرماشیر narmashirasli narmashirdakheli http://markazinarmashir.kr.ir115en00بخشداری مرکزی نرماشیر   http://markazinarmashir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است111FA459460بخشداری مرکزی منوجان manojanasli manojandakheli http://markazimanoojan.kr.ir111en00بخشداری مرکزی منوجان   http://markazimanoojan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است109FA455456بخشداری مرکزی کوهبنان kohbananasli kohbanandakheli http://markazikoohbanan.kr.ir109en00بخشداری مرکزی کوهبنان   http://markazikoohbanan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است68FA368369بخشداری مرکزی کرمان main dakheli http://markazikerman.kr.ir68en00بخشداری مرکزی کرمان   http://markazikerman.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است107FA451452بخشداری مرکزی کهنوج kahnojasli kahnojdakheli http://markazikahnooj.kr.ir107en00بخشداری مرکزی کهنوج   http://markazikahnooj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است80FA395396بخشداری مرکزی جیرفت jiroftasli jiroftdakheli http://markazijiroft.kr.ir80en00بخشداری مرکزی جیرفت   http://markazijiroft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است105FA447448بخشداری مرکزی قلعه گنج C2016_8_30_11_20_1 C2016_8_30_11_20_4 http://markazighaleganj.kr.ir105en00بخشداری مرکزی قلعه گنج   http://markazighaleganj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است101FA439440بخشداری مرکزی فاریاب faryabasli faryabdakheli http://markazifaryab.kr.ir101en00بخشداری مرکزی فاریاب   http://markazifaryab.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است103FA443444بخشداری مرکزی فهرج fahrajasli fahrajdakheli http://markazifahraj.kr.ir103en00بخشداری مرکزی فهرج   http://markazifahraj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است76FA387388بخشداری مرکزی بردسیر bardsirasli bardsirdakheli http://markazibardsir.kr.ir76en00بخشداری مرکزی بردسیر   http://markazibardsir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است66FA265266بخشداری دهبکری-بم dehbekriasli dehbekridakheli http://markazibam.kr.ir66en00بخشداری دهبکری-بم   http://markazibam.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است58FA231232بخشداری مرکزی بافت aslibaft dakhelibaft http://markazibaft.kr.ir58en00بخشداری مرکزی بافت   http://markazibaft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است59FA235236بخشداری مرکزی عنبرآباد anbarabadasli anbarabaddakheli http://markazianbarabad.kr.ir59en00بخشداری مرکزی عنبرآباد   http://markazianbarabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است57FA225226بخشداری مرکزی انار bakhshdari pagedakheli http://markazianar.kr.ir57en00بخشداری مرکزی انار   http://markazianar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است25FA152151فرمانداری منوجان MainPageManujan IntPageManujan http://manoojan.kr.ir25en00فرمانداری منوجان   http://manoojan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است73FA381382بخشداری ماهان-کرمان aslimahan mahandakheli http://mahan.kr.ir73en00بخشداری ماهان-کرمان   http://mahan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است77FA389390بخشداری لاله زار-بردسیر lalezarasli lalezardakheli http://lalehzar.kr.ir77en00بخشداری لاله زار-بردسیر   http://lalehzar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است87FA411412بخشداری کشکوئیه-رفسنجان koshkooeyeasli koshkooeyedakheli http://koshkooeyeh.kr.ir87en00بخشداری کشکوئیه-رفسنجان   http://koshkooeyeh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است86FA407408بخشداری کوهساران-راور kohsaranasli kohsarandakheli http://koohsaran.kr.ir86en00بخشداری کوهساران-راور   http://koohsaran.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است20FA142141فرمانداری کوهبنان MainPageKuhbanan IntPageKuhbanan http://koohbanan.kr.ir/20en00فرمانداری کوهبنان   http://koohbanan.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است61FA245246بخشداری خبر-بافت khabardasli khabardakheli http://khabr.kr.ir61en00بخشداری خبر-بافت   http://khabr.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است3fa8182فرمانداری کرمان KermanTemp IntKerman http://kerman.kr.ir3en00فرمانداری کرمان   http://kerman.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است1fa271469پورتال خدمات الکترونیکی استان کرمان KhadamatDargah intPageDargah http://kerman.ir1en00پورتال خدمات الکترونیکی استان کرمان   http://kerman.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است24FA150149فرمانداری کهنوج KahnojTemp Intkahnoj http://kahnooj.kr.ir24en00فرمانداری کهنوج   http://kahnooj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است9fa111112فرمانداری جیرفت MainPageJiroft IntPageJiroft http://jiroft.kr.ir9en00فرمانداری جیرفت   http://jiroft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است82FA399400بخشداری جبالبارز-جیرفت jabalbarezasli jabalbarezdakheli http://jebalbarez.kr.ir82en00بخشداری جبالبارز-جیرفت   http://jebalbarez.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است90FA417418بخشداری جازموریان-رودبارجنوب jazmoriyanasli jazmoriyandakheli http://Jazmoorian.kr.ir90en00بخشداری جازموریان-رودبارجنوب   http://Jazmoorian.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است27FA170171دفتر فناوری اطلاعات fanavariasli dakhelifanavari http://it.gov.kr.ir27en00دفتر فناوری اطلاعات   http://it.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است119FA485486دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری  MainTempInvest IntPageInvest http://invest.gov.kr.ir/119en00دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری    http://invest.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است33FA00دفتر منابع انسانی و تحول اداری   http://hrm.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است102FA441442بخشداری حور-فاریاب hoorasli hoordakheli http://hoor.kr.ir102en00بخشداری حور-فاریاب   http://hoor.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است40FA503192اداره کل حراست MainPageHerasat herasatdakheli http://herasat.gov.kr.ir/40en00اداره کل حراست   http://herasat.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است62FA249250بخشداری هنزا-رابر hanzaasli hanzadakheli http://hanza.kr.ir62en00بخشداری هنزا-رابر   http://hanza.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است32FA501158هسته گزینش استانداری MainGozinesh IntPageGozinesh http://gozinesh.gov.kr.ir32en00هسته گزینش استانداری   http://gozinesh.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است2fa23پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان template IntTemp http://gov.kr.ir2en122156پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان entemplate IntPageEn http://gov.kr.ir92FA422421بخشداری مرکزی گنبکی gonbakiasli gonbakidakheli http://gonbaki.kr.ir92en00بخشداری مرکزی گنبکی   http://gonbaki.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است78FA391392بخشداری گلزار-بردسیر golzarasli golzardakheli http://golzar.kr.ir78en00بخشداری گلزار-بردسیر   http://golzar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است65FA259260بخشداری گلستان-سیرجان golestanasli golestandakheli http://golestan.kr.ir65en00بخشداری گلستان-سیرجان   http://golestan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است72FA379380بخشداری گلباف-کرمان asli dakheligolbaf http://golbaf.kr.ir72en00بخشداری گلباف-کرمان   http://golbaf.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است23FA148147فرمانداری قلعه گنج GhaleganjTemp IntGHaleganj http://ghaleganj.kr.ir23en00فرمانداری قلعه گنج   http://ghaleganj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است88FA413414بخشداری فردوس-رفسنجان fedowsasli ferdowsdakheli http://ferdows.kr.ir88en00بخشداری فردوس-رفسنجان   http://ferdows.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است21FA144143فرمانداری فاریاب FaryabTemp IntFaryab http://faryab.kr.ir21en00فرمانداری فاریاب   http://faryab.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است22FA146145فرمانداری فهرج FehrajTemp Intfahrej http://fahraj.kr.ir22en00فرمانداری فهرج   http://fahraj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است81FA397398بخشداری اسماعیلی-جیرفت esmaieliasli esmaielidakheli http://Esmaeili.kr.ir81en00بخشداری اسماعیلی-جیرفت   http://Esmaeili.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است44FA199200دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ejtemaeeasli ejtemaeedakheli http://ejtemaei.gov.kr.ir44en00دفتر امور اجتماعی و فرهنگی   http://ejtemaei.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است54FA217218معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع toseeasli toseedakheli http://eghtesadimo.gov.kr.ir54en00معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع   http://eghtesadimo.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است117FA481482دفتر آموزش و پژوهش  MainTempedu IntPageedu http://edu.gov.kr.ir/117en00دفتر آموزش و پژوهش    http://edu.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است48FA207208اداره کل امور مالی و اداری maliedariasli maliedari dakheli http://edarimali.gov.kr.ir/48en00اداره کل امور مالی و اداری   http://edarimali.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است41FA193194حوزه استاندار hozeasli hozedakheli http://da-ostandar.gov.kr.ir41en00حوزه استاندار   http://da-ostandar.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است99FA435436بخشداری دهج- شهربابک dahajasli dahajdakheli http://dahaj.kr.ir99en00بخشداری دهج- شهربابک   http://dahaj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است69FA370371بخشداری چترود-کرمان chatroodasli chatrooddakheli http://chatrood.kr.ir69en00بخشداری چترود-کرمان   http://chatrood.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است108FA453454بخشداری چاه مرید-کهنوج chahmaridasli chahmariddakheli http://chahmorid.kr.ir108en00بخشداری چاه مرید-کهنوج   http://chahmorid.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است106FA449450بخشداری چاه دادخدا-قلعه گنج chahdadasli chahdaddakheli http://chahdadkhoda.kr.ir106en00بخشداری چاه دادخدا-قلعه گنج   http://chahdadkhoda.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است31FA178179دفتر هماهنگی امور اقتصادی eqtesadiasli eqtesadidakheli http://cea.kr.ir31en00دفتر هماهنگی امور اقتصادی   http://cea.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است47FA205206اداره کل مدیریت بحران bohranasli bohrandakheli http://bohran.gov.kr.ir47en00اداره کل مدیریت بحران   http://bohran.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است39FA189190 دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی bazrasiasli bazrasidakheli http://bazresi.gov.kr.ir39en00 دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی   http://bazresi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است50FA211212پایگاه بسیج شهید باهنر basijasli basijdakheli http://basij.gov.kr.ir50en00پایگاه بسیج شهید باهنر   http://basij.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است7fa132131فرمانداری بردسیر BardsirTemp Intbardsir http://bardsir.kr.ir7en00فرمانداری بردسیر   http://bardsir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است67FA269270بخشداری بروات-بم bambarvatasli dakhelibarvat http://baravat.kr.ir67en00بخشداری بروات-بم   http://baravat.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است35FA497183اداره کل امور بانوان و خانواده C2017_1_28_10_36_50 banovandakheli http://banovan.kr.ir35en00اداره کل امور بانوان و خانواده   http://banovan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است8fa115113فرمانداری بم MainPageBam IntBam http://bam.kr.ir8en00فرمانداری بم   http://bam.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است96FA429430بخشداری بلورد-سیرجان balvardasli balvarddakheli http://Balvard.kr.ir96en00بخشداری بلورد-سیرجان   http://Balvard.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است6fa127128فرمانداری بافت BaftTemp Intbaft http://baft.kr.ir6en00فرمانداری بافت   http://baft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است29FA174175اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی mohajerinasli mohajerindakheli http://bafia.gov.kr.ir29en00اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی   http://bafia.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است112FA461462بخشداری آسمینون-منوجان asminonasli asminondakheli http://Aseminun.kr.ir112en00بخشداری آسمینون-منوجان   http://Aseminun.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است19fa140139فرمانداری عنبرآباد AnbarabadTemp Intanbarabad http://anbarabad.kr.ir19en00فرمانداری عنبرآباد   http://anbarabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است5fa121120فرمانداری انار AnarTemp Intanar http://anar.kr.ir5en00فرمانداری انار   http://anar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است43FA197198دفتر امور انتظامی و امنیتی entezamiasli entezamidakheli http://amniati.gov.kr.ir43en00دفتر امور انتظامی و امنیتی   http://amniati.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است28FA5758دفتر آمار و اطلاعات DefaulForRegion28_Main DefaulForRegion28_Sec http://amar.gov.kr.ir