ردیف مربوط به ناحیه و زبان فعال با رنگ دیگری مشخص شده است
کد ناحیهزبانکد الگوی صفحه اصلیکد الگوی صفحه داخلیعنوان ناحیهمسیر الگوی صفحه اصلیمسیر الگوی صفحه داخلیURLاشکال
64FA261262بخشداری زیدآباد-سیرجان zeydabadasli zeydabaddakheli http://zeidabad.kr.ir
64en00بخشداری زیدآباد-سیرجان   http://zeidabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است15fa108107فرمانداری زرند zarandTemp Intzarand http://zarand.kr.ir15en00فرمانداری زرند   http://zarand.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است94FA324325بخشداری یزدان آباد-زرند DefaulForRegion94_Main DefaulForRegion94_Sec http://yazdanabad.kr.ir51FA213214دانشگاه جامع علمی و کاربردی elmikarbordiasli elmikarbordidakheli http://uast.kr.ir51en00دانشگاه جامع علمی و کاربردی   http://uast.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است56FA223224دفتر حمل و نقل و ترافیک MainPageTraffic IntPageTraffice http://traffic.gov.kr.ir56en00دفتر حمل و نقل و ترافیک   http://traffic.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است110FA356357بخشداری طغرالجرد-کوهبنان DefaulForRegion110_Main DefaulForRegion110_Sec http://toghroljerd.kr.ir30FA176177اداره کل فنی استانداری  fanniasli fannidakheli http://tech.gov.kr.ir30en00اداره کل فنی استانداری    http://tech.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است75FA385386بخشداری صوغان-ارزوئیه aslisoqan dakhelisoqan http://soghan.kr.ir75en00بخشداری صوغان-ارزوئیه   http://soghan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است16fa116114فرمانداری سیرجان MainPageSirjan2 MainPagesirjan http://sirjan.kr.ir16en00فرمانداری سیرجان   http://sirjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است53FA215216معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی moavenatasli moavenatdakheli http://siasimo.gov.kr.ir53en00معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی   http://siasimo.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است45FA201202دفتر امور سیاسی و انتخابات siyasiasli siyasidakheli http://siasi.gov.kr.ir45en00دفتر امور سیاسی و انتخابات   http://siasi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است49FA209210دبیرخانه شورای تامین استان shoraasli shoradakheli http://shora.gov.kr.ir49en00دبیرخانه شورای تامین استان   http://shora.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است38FA186188اداره کل امور شهری و شوراهای اسلامی shahriasli shahridakheli http://shahri.gov.kr.ir38en00اداره کل امور شهری و شوراهای اسلامی   http://shahri.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است18fa138137فرمانداری شهربابک MainPageSHahrebabak IntPageShahrBabak http://shahrbabak.kr.ir18en00فرمانداری شهربابک   http://shahrbabak.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است71FA377378بخشداری شهداد-کرمان mainpage1 pagedakheli1 http://shahdad.kr.ir71en00بخشداری شهداد-کرمان   http://shahdad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است83FA302303بخشداری ساردوئیه-جیرفت DefaulForRegion83_Main DefaulForRegion83_Sec http://sardueyeh.kr.ir37FA184185دفتر امور روستایی و شوراها rostaeeasli rostaeedakheli http://roostaei.gov.kr.ir37en00دفتر امور روستایی و شوراها   http://roostaei.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است13fa136135فرمانداری رودبارجنوب RodbarTemp Introdbar http://roodbar.kr.ir13en00فرمانداری رودبارجنوب   http://roodbar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است114FA364365بخشداری روداب-نرماشیر DefaulForRegion114_Main DefaulForRegion114_Sec http://roodab.kr.ir14fa110109فرمانداری ریگان RiganTemp IntRigan http://rigan.kr.ir14en00فرمانداری ریگان   http://rigan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است70FA372373بخشداری راین-کرمان mainpage dakhelipage http://Rayen.kr.ir70en00بخشداری راین-کرمان   http://Rayen.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است11fa130129فرمانداری راور MainPageRavar1 IntPageRavar http://ravar.kr.ir11en00فرمانداری راور   http://ravar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است42FA195196اداره روابط عمومی و امور بین الملل ravabetasli ravabetdakheli http://ravabetomumi.gov.kr.ir42en00اداره روابط عمومی و امور بین الملل   http://ravabetomumi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است12fa134133فرمانداری رفسنجان MainPageRaf IntPageRafsanjan http://rafsanjan.kr.ir12en00فرمانداری رفسنجان   http://rafsanjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است10fa126124فرمانداری رابر MainPageRabor IntPageRabor http://rabor.kr.ir10en00فرمانداری رابر   http://rabor.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است55FA219220دفتر پیشخوان خدمات دولت MainPagePishkhan IntPagePishkhan http://pishkhan.kr.ir55en00دفتر پیشخوان خدمات دولت   http://pishkhan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است36FA172173اداره کل پدافند غیرعامل padafandasli padafanddakheli http://pga.kr.ir36en00اداره کل پدافند غیرعامل   http://pga.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است97FA330331بخشداری پاریز-سیرجان DefaulForRegion97_Main DefaulForRegion97_Sec http://pariz.kr.ir4fa119117فرمانداری ارزوئیه orzoeeyeTemp Intorzoeeye http://orzooeyeh.kr.ir/4en00فرمانداری ارزوئیه   http://orzooeyeh.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است46FA203204معاونت هماهنگی امور عمرانی omraniasli omranidakheli http://omranimo.gov.kr.ir46en00معاونت هماهنگی امور عمرانی   http://omranimo.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است63FA253254بخشداری نوق-رفسنجان noghasli dakhelinogh http://nogh.kr.ir63en00بخشداری نوق-رفسنجان   http://nogh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است104FA344345بخشداری نگین کویر-فهرج DefaulForRegion104_Main DefaulForRegion104_Sec http://neginekavir.kr.ir79FA294295بخشداری نگار-بردسیر DefaulForRegion79_Main DefaulForRegion79_Sec http://negar.kr.ir26FA154153فرمانداری نرماشیر NarmashirTemp Intnarmashir http://narmashir.kr.ir26en00فرمانداری نرماشیر   http://narmashir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است34FA180181شورای مشاورین جوان moshaverinasli moshaverindakheli http://moshaverin.gov.kr.ir34en00شورای مشاورین جوان   http://moshaverin.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است93FA322323بخشداری مرکزی زرند DefaulForRegion93_Main DefaulForRegion93_Sec http://markazizarand.kr.ir95FA326327بخشداری مرکزی سیرجان DefaulForRegion95_Main DefaulForRegion95_Sec http://markazisirjan.kr.ir98FA332333بخشداری مرکزی شهربابک DefaulForRegion98_Main DefaulForRegion98_Sec http://markazishahrbabak.kr.ir89FA314315بخشداری مرکزی رودبارجنوب DefaulForRegion89_Main DefaulForRegion89_Sec http://markaziroodbar.kr.ir91FA318319بخشداری مرکزی ریگان DefaulForRegion91_Main DefaulForRegion91_Sec http://markazirigan.kr.ir85FA306307بخشداری مرکزی راور DefaulForRegion85_Main DefaulForRegion85_Sec http://markaziravar.kr.ir60FA239240بخشداری مرکزی رفسنجان rafsanjanasli rafsanjandakheli http://markazirafsanjan.kr.ir60en00بخشداری مرکزی رفسنجان   http://markazirafsanjan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است84FA304305بخشداری مرکزی رابر DefaulForRegion84_Main DefaulForRegion84_Sec http://markazirabor.kr.ir74FA383384بخشداری مرکزی ارزوئیه orzoieasli orzoiedakheli http://markaziorzooeyeh.kr.ir74en00بخشداری مرکزی ارزوئیه   http://markaziorzooeyeh.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است113FA362363بخشداری مرکزی نرماشیر DefaulForRegion113_Main DefaulForRegion113_Sec http://markazinarmashir.kr.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد115 یکسان است
115FA366367بخشداری مرکزی نرماشیر DefaulForRegion115_Main DefaulForRegion115_Sec http://markazinarmashir.kr.ir111FA358359بخشداری مرکزی منوجان DefaulForRegion111_Main DefaulForRegion111_Sec http://markazimanoojan.kr.ir109FA354355بخشداری مرکزی کوهبنان DefaulForRegion109_Main DefaulForRegion109_Sec http://markazikoohbanan.kr.ir68FA368369بخشداری مرکزی کرمان main dakheli http://markazikerman.kr.ir68en00بخشداری مرکزی کرمان   http://markazikerman.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است107FA350351بخشداری مرکزی کهنوج DefaulForRegion107_Main DefaulForRegion107_Sec http://markazikahnooj.kr.ir80FA296297بخشداری مرکزی جیرفت DefaulForRegion80_Main DefaulForRegion80_Sec http://markazijiroft.kr.ir105FA346347بخشداری مرکزی قلعه گنج DefaulForRegion105_Main DefaulForRegion105_Sec http://markazighaleganj.kr.ir101FA338339بخشداری مرکزی فاریاب DefaulForRegion101_Main DefaulForRegion101_Sec http://markazifaryab.kr.ir103FA342343بخشداری مرکزی فهرج DefaulForRegion103_Main DefaulForRegion103_Sec http://markazifahraj.kr.ir76FA288289بخشداری مرکزی بردسیر DefaulForRegion76_Main DefaulForRegion76_Sec http://markazibardsir.kr.ir66FA265266بخشداری دهبکری-بم dehbekriasli dehbekridakheli http://markazibam.kr.ir66en00بخشداری دهبکری-بم   http://markazibam.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است58FA231232بخشداری مرکزی بافت aslibaft dakhelibaft http://markazibaft.kr.ir58en00بخشداری مرکزی بافت   http://markazibaft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است59FA235236بخشداری مرکزی عنبرآباد anbarabadasli anbarabaddakheli http://markazianbarabad.kr.ir59en00بخشداری مرکزی عنبرآباد   http://markazianbarabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است57FA225226بخشداری مرکزی انار bakhshdari pagedakheli http://markazianar.kr.ir57en00بخشداری مرکزی انار   http://markazianar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است25FA152151فرمانداری منوجان MainPageManujan IntPageManujan http://manoojan.kr.ir25en00فرمانداری منوجان   http://manoojan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است73FA381382بخشداری ماهان-کرمان aslimahan mahandakheli http://mahan.kr.ir73en00بخشداری ماهان-کرمان   http://mahan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است77FA290291بخشداری لاله زار-بردسیر DefaulForRegion77_Main DefaulForRegion77_Sec http://lalehzar.kr.ir87FA310311بخشداری کشکوئیه-رفسنجان DefaulForRegion87_Main DefaulForRegion87_Sec http://koshkueyeh.kr.ir86FA308309بخشداری کوهساران-راور DefaulForRegion86_Main DefaulForRegion86_Sec http://koohsaran.kr.ir20FA142141فرمانداری کوهبنان MainPageKuhbanan IntPageKuhbanan http://koohbanan.kr.ir/20en00فرمانداری کوهبنان   http://koohbanan.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است61FA245246بخشداری خبر-بافت khabardasli khabardakheli http://khabr.kr.ir61en00بخشداری خبر-بافت   http://khabr.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است3fa8182فرمانداری کرمان KermanTemp IntKerman http://kerman.kr.ir3en00فرمانداری کرمان   http://kerman.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است1fa2710پورتال اصلی KhadamatDargah  http://kerman.ir1en00پورتال اصلی   http://kerman.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است24FA150149فرمانداری کهنوج KahnojTemp Intkahnoj http://kahnooj.kr.ir24en00فرمانداری کهنوج   http://kahnooj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است9fa111112فرمانداری جیرفت MainPageJiroft IntPageJiroft http://jiroft.kr.ir9en00فرمانداری جیرفت   http://jiroft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است100FA00بخشداری جبالبارز جنوبی-عنبرآباد   http://jebalbarezjonobi.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است82FA300301بخشداری جبالبارز-جیرفت DefaulForRegion82_Main DefaulForRegion82_Sec http://jebalbarez.kr.ir90FA00بخشداری جازموریان-رودبارجنوب   http://Jazmoorian.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است27FA170171دفتر فناوری اطلاعات fanavariasli dakhelifanavari http://it.gov.kr.ir27en00دفتر فناوری اطلاعات   http://it.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است33FA00دفتر منابع انسانی و تحول اداری   http://hrm.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است102FA340341بخشداری حور-فاریاب DefaulForRegion102_Main DefaulForRegion102_Sec http://hoor.kr.ir40FA191192اداره کل حراست herasatasli herasatdakheli http://herasat.kr.ir40en00اداره کل حراست   http://herasat.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است62FA249250بخشداری هنزا-رابر hanzaasli hanzadakheli http://hanza.kr.ir62en00بخشداری هنزا-رابر   http://hanza.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است32FA157158هسته گزینش استانداری MainTempGozinesh IntPageGozinesh http://gozinesh.gov.kr.ir32en00هسته گزینش استانداری   http://gozinesh.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است2fa23پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان template IntTemp http://gov.kr.ir2en122156پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان entemplate IntPageEn http://gov.kr.ir92FA320321بخشداری مرکزی گنبکی DefaulForRegion92_Main DefaulForRegion92_Sec http://gonbaki.kr.ir78FA292293بخشداری گلزار-بردسیر DefaulForRegion78_Main DefaulForRegion78_Sec http://golzar.kr.ir65FA259260بخشداری گلستان-سیرجان golestanasli golestandakheli http://golestan.kr.ir65en00بخشداری گلستان-سیرجان   http://golestan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است72FA379380بخشداری گلباف-کرمان asli dakheligolbaf http://golbaf.kr.ir72en00بخشداری گلباف-کرمان   http://golbaf.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است23FA148147فرمانداری قلعه گنج GhaleganjTemp IntGHaleganj http://ghaleganj.kr.ir23en00فرمانداری قلعه گنج   http://ghaleganj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است88FA312313بخشداری فردوس-رفسنجان DefaulForRegion88_Main DefaulForRegion88_Sec http://ferdows.kr.ir21FA144143فرمانداری فاریاب FaryabTemp IntFaryab http://faryab.kr.ir21en00فرمانداری فاریاب   http://faryab.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است22FA146145فرمانداری فهرج FehrajTemp Intfahrej http://fahraj.kr.ir22en00فرمانداری فهرج   http://fahraj.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است81FA298299بخشداری اسماعیلی-جیرفت DefaulForRegion81_Main DefaulForRegion81_Sec http://Esmaeili.kr.ir44FA199200دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ejtemaeeasli ejtemaeedakheli http://ejtemaei.gov.kr.ir44en00دفتر امور اجتماعی و فرهنگی   http://ejtemaei.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است54FA217218معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع toseeasli toseedakheli http://eghtesadimo.gov.kr.ir54en00معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع   http://eghtesadimo.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است48FA207208اداره کل امور مالی و اداری maliedariasli maliedari dakheli http://edarimali.gov.kr.ir/48en00اداره کل امور مالی و اداری   http://edarimali.gov.kr.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است41FA193194حوزه استاندار hozeasli hozedakheli http://da-ostandar.gov.kr.ir41en00حوزه استاندار   http://da-ostandar.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است99FA334335بخشداری دهج- شهربابک DefaulForRegion99_Main DefaulForRegion99_Sec http://dahaj.kr.ir69FA274275بخشداری چترود-کرمان DefaulForRegion69_Main DefaulForRegion69_Sec http://chatrood.kr.ir108FA352353بخشداری چاه مرید-کهنوج DefaulForRegion108_Main DefaulForRegion108_Sec http://chahmorid.kr.ir106FA00بخشداری چاه دادخدا-قلعه گنج   http://chahdadkhoda.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است31FA178179دفتر هماهنگی امور اقتصادی eqtesadiasli eqtesadidakheli http://cea.kr.ir31en00دفتر هماهنگی امور اقتصادی   http://cea.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است47FA205206اداره کل مدیریت بحران bohranasli bohrandakheli http://bohran.gov.kr.ir47en00اداره کل مدیریت بحران   http://bohran.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است39FA189190 دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی bazrasiasli bazrasidakheli http://bazresi.gov.kr.ir39en00 دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی   http://bazresi.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است50FA211212پایگاه بسیج شهید باهنر basijasli basijdakheli http://basij.gov.kr.ir50en00پایگاه بسیج شهید باهنر   http://basij.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است7fa132131فرمانداری بردسیر BardsirTemp Intbardsir http://bardsir.kr.ir7en00فرمانداری بردسیر   http://bardsir.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است67FA269270بخشداری بروات-بم bambarvatasli dakhelibarvat http://baravat.kr.ir67en00بخشداری بروات-بم   http://baravat.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است35FA182183اداره کل امور بانوان و خانواده banovanasli banovandakheli http://banovan.kr.ir35en00اداره کل امور بانوان و خانواده   http://banovan.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است8fa115113فرمانداری بم MainPageBam IntBam http://bam.kr.ir8en00فرمانداری بم   http://bam.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است96FA328329بخشداری بلورد-سیرجان DefaulForRegion96_Main DefaulForRegion96_Sec http://Balvard.kr.ir6fa127128فرمانداری بافت BaftTemp Intbaft http://baft.kr.ir6en00فرمانداری بافت   http://baft.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است29FA174175اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی mohajerinasli mohajerindakheli http://bafia.gov.kr.ir29en00اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی   http://bafia.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است112FA360361بخشداری آسمینون-منوجان DefaulForRegion112_Main DefaulForRegion112_Sec http://Aseminun.kr.ir19fa140139فرمانداری عنبرآباد AnbarabadTemp Intanbarabad http://anbarabad.kr.ir19en00فرمانداری عنبرآباد   http://anbarabad.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است5fa121120فرمانداری انار AnarTemp Intanar http://anar.kr.ir5en00فرمانداری انار   http://anar.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است43FA197198دفتر امور انتظامی و امنیتی entezamiasli entezamidakheli http://amniati.gov.kr.ir43en00دفتر امور انتظامی و امنیتی   http://amniati.gov.kr.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است28FA5758دفتر آمار و اطلاعات DefaulForRegion28_Main DefaulForRegion28_Sec http://amar.gov.kr.ir