معرفی دفتر - شرح وظایف دفتر

فهرست مقاله
معرفی دفتر
چارت سازمانی دفتر
شرح وظایف دفتر
معرفی اعضای دفتر
تماس با دفتر
همه مقالات

 

 

 

 

شرح وظایف دفتر

- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري، توسعه فناوري اطلاعات در نظام اداري، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجراي استان و ارائه گزارش‌هاي  لازم به مراجع ذيربط.
- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.
- انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در مورد روش‌هاي انجام كار، تنظيم تشكيلات و سازمان تفصيلي و شرح وظايف شاغلين پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.
- بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي استان در سقف پست‌هاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده و همكاري با دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي وزارت كشور در ارتباط با وظايف محوله.
- انجام وظايف دبيرخانه‌اي كارگروه تحول اداري، بهره وري و فنآوري اطلاعات.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي روش‌هاي عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان و روش‌ها و رويه‌هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي مركز توسط دستگاه‌هاي اجرايي استان.
- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره‌وري ايران.
- اجراي آيين‌نامه امتحانات و مسابقات استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده.
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.
- تهيه برنامه‌ها و اجراي ارزشيابي نوبه‌اي كاركنان دولت و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌هاي ارزشيابي.
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.
- همكاري و هماهنگي در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.
- نظارت بر احسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان.
- افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزش‌هاي مناسب در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور.
- مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
- بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي استان و صدور مجوز‌هاي استخدامي بر اساس اختيارات تعويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط.

- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت كشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه.

 

شرح وظایف مدیر کل

‏1.‏ نظارت برکار افراد تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های لازم به آنان .‏

‏2.‏ توزیع عادلانه کار بین رؤسای گروها و هدایت کارشناسان در انجام وظایف محوله .‏

‏3.‏ ارائه راهنمایی ها و مشاوره های فنی و تخصصی به دستگاههای اجرایی استان در زمینه ‏تجدید سازمان و اصلاحات تشکیلاتی در صورت تفویض اختیار از سوی واحدهای مرکز به ‏واحدهای استانی. ‏

‏4.‏ نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاههای اجرایی استان به منظور انطباق وضعیت نیروی ‏انسانی با تشکیلات سازمان .‏

‏5.‏ نظارت بر بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان در سقف ‏پستهای سازمان مصوب ابلاغی و چارچوب اختیارات تفویض شده.‏

‏6.‏ اجرای طرحها و برنامه های مصوب وابلاغی شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمرتبط با وظایف سازمان متبوع و اعمال نظارت و ‏هماهنگی لازم در این زمینه

‏7.‏ هدایت و راهنمایی کارشناسان درخصوص مطالعه و بررسی و شناخت نارسایی ها و ‏مشکلات دستگاههای اجرایی استان در امور بهبود مدیریت و منابع انسانی و انعکاس آنها به ‏مراجع ذیربط.‏

‏8.‏ پیگیری ونظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای تحول و اصلاحات اداری، توسعه فناوری اطلاعات در ‏نظام اداری، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاههای اجرایی استان و ‏ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط.‏

‏9.‏ ایجاد هماهنگی های لازم با معاونت بودجه در اجرای برنامه های تحول اداری استان.‏

‏10. ارایه راهنمایی جهت انجام اقدامات به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی، ‏اجتماعی، رفاهی و سایر امور دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی براساس روشهای ‏تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.‏

‏11.‏ نظارت بر نحوه اجرای روشهای عمومی دستگاههای اجرایی و روشها و رویه های اختصاصی ‏ابلاغی از سوی دستگاههای مرکزی توسط دستگاههای اجرایی استان ‏

‏12.‏ همکاری و نظارت بر بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان و ‏صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی دفاتر بخشی ذیربط.‏

‏13.‏ نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاههای اجرایی استان .‏

14. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی استان ‏و سایر قوانین و مقررات استخدامی.‏

‏15.‏ همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش استان در بررسی، اجرا و ارزیابی دوره های ‏آموزشی.‏

‏16.‏ نظارت بر اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان به منظور ‏تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و ‏روشهای انجام کار.‏

‏17.‏ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و ‏فوق العاده و طرحهای ارزیابی مدیران، محققان و متخصصان و سایر طرحهای امتیازی در ‏دستگاههای اجرایی استان براساس اختیارات تفویض شده به آنها.‏

‏18.‏ شرکت فعال در جلسات و انجام وظایف دبیر خانه ای کارگروه تحول اداری،بهره وری و فناوری اطلاعات استان .‏

‏19.‏ شرکت فعال در جلسات و انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.‏

‏20.‏ نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و سایر ‏واحدهای مرکزی سازمان، ‏

‏21.‏ نظارت بر پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاههای اجرایی استان و مسائل و ‏موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران.‏

‏22.‏شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل استانداری و ارائه نقطه نظرات تخصصی درحوزه منابع انسانی

23.برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر انجام فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان درزمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی و تجزیه و تحلیل نتایج به منظور بهره برداری لازم وانعکاس آن به دفاتر بخشی مربوط.

24.نظارت و همکاری درتدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی وتدوین برش استانی شاخص ها.

 

شرح وظایف معاون مدیر کل

‏1.‏ نظارت بر وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏

2.ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بمنظور انتقال سیاستها و خط مشی ها به کارکنان و ارائه گزارشهای لازم.

‏3.‏ انجام مطالعه و بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در امور ‏مدیریت ومنابع انسانی وانعکاس آنها به مراجع ذیربط.‏

‏4.‏ نظارت بر بررسی و تشکیلات مصوب دستگاههای اجرایی استان به منظور انطباق وضعیت ‏نیروی انسانی با تشکیلات تفصیلی مصوبات آنها.‏

‏5.‏ اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ابلاغ شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت‏سرمایه انسانی رییس جمهور مرتبط با وظایف سازمان متبوعع و اعمال نظارت و هماهنگی ‏لازم در این زمینه .‏

‏6.‏ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای تحول و اصلاحات اداری در دستگاههای اجرایی ‏استان .‏

‏7.‏ انجام وظایف دبیرخانه ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و اجرای مصوبات ستاد .‏

‏8.‏ انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیتهای مربوط به خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی ‏و خدماتی دستگاههای اجرایی استان به بخش غیر دولتی براساس روشهای تعیین شده در ‏قانون ومقررات ذیربط.‏

‏9.‏ نظارت بر جمع آوری اطلاعات تشکیلات دستگاههای اجرایی استان و ارائه آن مرکز.‏

‏10.‏ اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان به منظور تحلیل عملکرد ‏آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار .‏

‏11. اجرای برنامه های پیش بینی شده در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی استان و افزایش ‏بهره وری آنها.‏

‏12.‏ نظارت بر پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی ‏مشاغل و تعیین گروه شاغلین واحدهای استانی .‏

‏13.‏ نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و ‏فوق العاده(اعم از: انتصاب ،ارتقاء و تنزل گروه، تخصیص بسته ها یا مشاغل سازمانی به ‏طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و کنترل مدرک و سوابق تحصیلی و ‏تجربی، فوق العاده سختی شرایط محیط کار) در دستگاههای اجرایی استان.‏

 

14.‏ اجرای طرحهای ارزیابی مدیران، محققان و متخصصان و سایر طرحهای امتیازی در واحدهای ‏استانی براساس اختیارات واگذاری به آنها.‏

‏15.‏ نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط احراز و تصدی شغل.‏

‏16.‏ پیگیری ونظارت بر اجرای برنامه خود کار سازی نظام اداری( توسعه فن آوری اطلاعات در نظام ‏اداری) در دستگاههای اجرایی .‏

‏17.‏ بررسی وپیگیری به منظوراجرای کامل وصحیح روشها ورویه های اختصاصی ابلاغی ازسوی ‏دستگاههای مرکزی توسط دستگاه اجرایی استانی.‏

‏18.‏ بررسی نحوه اجرایی روشهای عمومی دردستگاهها ی اجرایی استان و ارائه پيشنهادهاي ‏اصلاحی به حوزه مرکزی جهت رفع تنگاها و اشکالات موجود.‏

‏19.‏ ارائه مشاوره راهنمایی لازم به دستگاههای اجرایی استان در خصوص اصلاح روشهای ‏اختصاصی انجام کار و طراحی سخت افزار، محیط و تجهیزات مناسب.‏

‏20.‏ نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و سایر ‏واحدهای مرکزی سازمان .‏

‏21.‏ انجام امور مربوط به جشنواره شهید رجایی.‏

22.انجام وظایف مربوط به مقام مافوق در غیاب مدیر با هماهنگی وی.

‏22.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

شرح وظایف مسئول دفتر ‏

‏1.‏ برگزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان و معاون دفتر .‏

‏2.‏ پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه .‏

‏3.‏ انجام کلیه امور مربوط به دفتر از جمله: دریافت و ارسال نامه از طرف کارشناسان و هماهنگی ‏با معاون دفتر ‏

‏4.‏ دریافت نامه ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و ‏جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه .‏

‏5.‏ تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.‏

‏6.‏ انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق ، نامه ها گزارشات و ‏سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های مخصوص.‏

‏7.‏ تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوطه و تعیین وقت ملاقات برای آنها.‏

‏8.‏ تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر.‏

‏9.‏ تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوط به حوزه .‏

‏10. انجام هماهنگی لازم برای برنامه های مدیر اعم از بازدید، ملاقات، جلسات.‏

‏11.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق. ‏

 

شرح وظایف رئیس گروه امور تشکیلات و نوسازی اداری‏

‏1.‏نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های لازم به آنان.‏

‏2. انجام مطالعه و بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در امور ‏مدیریت و منابع انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط .‏

‏3.‏ نظارت بر بررسی تشکیلات مصوب دستگاههای اجرایی استان به منظور انطباق وضعیت نیروی ‏انسانی با تشکیلات تفصیلی مصوب آنها.‏

‏4.‏ اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت و ‏سرمایه انسانی رییس جمهوری کشور مرتبط با وظایف سازمان متبوع و اعمال نظارت ‏هماهنگی لازم در این زمینه .‏

‏5.‏ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای تحول و اصلاحات اداری در دستگاههای اجرایی ‏استان .‏

‏6.‏ انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و اجرای مصوبات ستاد.‏

‏7.‏ انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی، رفاهی و ‏خدماتی دستگاههای اجرایی استان به بخش غیر دولتی براساس روشهای تعیین شده در ‏قانون و مقررات ذیرط.‏

‏8.‏نظارت بر جمع آوری اطلاعات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان و ارایه به مرکز.‏

‏9. اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان به منظور تحلیل عملکرد ‏آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار.‏

‏10.‏ اجرای برنامه های پیش بینی شده در زمینه بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی استان و ‏افزایش بهره وری آنها.‏

‏11.‏ نظارت بر تخصیص پست ها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرح های طبقه ‏بندی مشاغل و تعیین گروه شاغلین واحدهای استانی.‏

‏12.‏ نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات و دستورالعمهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و ‏فوق العاده (اعم از انتصاب، ارتقاء و تنزل گروه، تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات‏رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل و کنترل مدارک و سوابق تحصیلی و تجربی ‏فوق العاده سختی شرایط محیط)در دستگاههای اجرایی.‏

‏13.‏ اجرای طرح های ارزیابی مدیران ، محققان و متخصصان و سایر طرحهای امتیازی در واحدهای ‏استانی براساس اختیارات واگذاری به آنها.‏

14.‏ نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط احراز و تصدی شغل.‏

‏15.‏ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه خودکارسازی نظام اداری( توسعه فناوری اطلاعات در نظام ‏اداری) در دستگاههای اجرایی.‏

‏16.‏ بررسی و پیگیری به منظور اجرای کامل صحیح روش ها و رویه های ابلاغی از سوی ‏دستگاههای مرکزی توسط دستگاه اجرایی استان و تهیه گزارش ها و پیشنهادهای اصلاحی ‏لازم .‏

‏17.‏ بررسی نحوه اجرای روشهای عمومی در دستگاههای اجرایی استان و ارایه پیشنهادهای ‏اصلاحی به حوزه مرکزی جهت رفع تنگناها و اشکالات موجود.‏

‏18.‏ ارایه مشاوره و راهنمایی لازم به دستگاه های اجرایی استان درخصوص اصلاح و مهندسی ‏روش های اختصاصی انجام کار و طراحی مناسب جا و مکان، تجهیزات و سخت افزارها.‏

‏19.‏ نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و سایر ‏واحدهای مرکزی سازمان .‏

‏20.‏ انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.‏

‏21.‏ انجام امور طرحهای نظر سنجی تکریم ارباب رجوع وارائه اطلاعات به مسئولین مافوق.

22.انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العملهای ابلاغی.

23.همکاری و مشارکت در تدوین شاخصهای اختصاصی دستگاهها و تهیه برش استانی آن.‏

‏24.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏

 

شرح وظایف کارشناس بودجه جاری

‏1.‏ بررسی و پیشنهاد اعتبارات جاری استانداری

‏2.‏ نظارت بر تهیه و تنظیم کلیه اسناد هزینه ای دفاتر قانونی و تهیه صورت حسابها.‏

‏3.‏ رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت و اجرای ‏قوانین و مقررات مالی ‏

‏4.‏ اظهار نظر در زمینه مسائل و مشکلات مالی حسابداری و رفع ابهامات بوجود آمده در ارتباط با ‏مالیات قوانین و مقررات .‏

‏5.‏ انجام امور مالی و تهیه بررسی اسناد طرحهای آماری اجرا شده.‏

‏6.‏ تهیه و تنظیم موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای و اصلاحات آن.‏

‏7.‏ تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه در هر سال با همکاری کارشناس مربوطه .‏

‏8.‏ تهیه و تنظیم فرم های تخصیص.‏

‏9. تلفیق، تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی و گزارش های نهایی به مقام مافوق.‏

‏10.‏ تهیه و تنظیم پیش نویس موافقت نامه اعتبارات جاری.‏

‏11.‏ تهیه و تنظیم فرم کسری اعتبارات هزینه ای .‏

‏12.‏ تهیه و تنظیم فرم دیون پرسنلی- اداری.‏

‏13.‏ نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات.‏

‏14.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏

 

شرح وظایف کارشناس بودجه عمرانی

‏1.‏ بررسی و پیشنهاد اعتبارات هزینه ای و کمک داراییهای استانداری.‏

‏2.‏ اعمال نظارت بر طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ‏نظام فنی و اجرایی.‏

‏3.‏ رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت و ‏اجرای قوانین و مقررات مالی.‏

‏4.‏ اظهار نظر درزمینه مسائل و مشکلات مالی حسابداری و رفع ابهامات بوجود آمده در ارتباط با ‏مالیاتها ، قوانین و مقررات. ‏

‏5.‏ تهیه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و اصلاحات آن ‏

‏6.‏ تلفیق- تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی و گزارش های نهایی به مقام مافوق .‏

‏7.‏ تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها اعتبارات عمرانی.‏

‏8.‏ تهیه و تنظیم فرم های تخصیص.‏

‏9.‏ تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی استانداری و واحدهای تابعه.‏

‏10. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق. ‏

 

شرح وظایف کارشناس تشکیلات

‏1.‏‏ بررسی تشکیلات مصوب دستگاههای اجرایی استان به منظور انطباق وضعیت نیروی انسانی ‏با تشکیلات مصوب آنها.‏

‏2. بررسی تأیید و تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان در سقف پست های سازمانی ‏مصوب ابلاغی براساس حدود اختیارات آنها و با رعایت ضوابط و معیارهای تشکیلاتی و ‏اختیارات تفویض شده به دفتر.‏

‏3.‏ اجرای برنامه ها و طرحهای مصوب و ابلاغ شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ‏کشور در سطح استان و ارائه گزارشهای لازم به شورای عالی اداری.‏

‏4.‏ انجام وظایف محوله در ارتباط با امور دبیرخانه ای کارگروه تحول اداری،بهره وری و فناوری اطلاعات استان و پیگیری مصوبات مربوط .‏

‏5.‏ جمع آوری اطلاعات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان و ارائه آن به مرکز آمار.‏

‏6.‏ تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی ‏مشاغل و تعیین گروه شاغلین واحدهای استانی.‏

‏7.‏ بررسی و اظهار نظر درارتباط با تغییرات سازمانی و سایر امور مربوطه در حوزه استانداری.‏

‏8.‏ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی مرتبط با وظایف.‏

‏9.‏ جمع آوری اطلاعات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان.‏

10. پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص تصویب تشکیلات واحدهای جدید التاسیس در سطح استان از طریق مبادی و دستگاههای ذیربط.

‏11.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏

 

شرح وظایف کارشناس  نوسازی اداری

‏1.‏ پیگیری اجرای برنامه ها و طرحهای تحول و اصلاحات اداری به دستگاههای اجرایی استان ‏

‏2.‏ انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیتهای مربوط به خدمات فرهنگی – اجتماعی- رفاهی ‏و خدماتی دستگاههای اجرایی استان به بخش غیر دولتی براساس روشهای تعیین شده در ‏قانون و مقررات ذیربط.‏

‏3.‏ اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان به منظور تحلیل عملکرد ‏آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار.‏

‏4.‏ پیگیری بر اجرای مصوبات ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان.‏

‏5.‏ پیگیری بر اجرای برنامه خودکار سازی نظام اداری (توسعه فناوری اطلاعات).‏

‏6.‏ بررسی و پیگیری به منظور اجرای کامل صحیح روشها ورویه های اختصاصی ابلاغی از سوی ‏دستگاههای اجرایی استانی و تهیه گزارشها و پیشنهادهای اصلاحی لازم .‏

‏7.‏ بررسی و نحوه اجرای روشهای عمومی در دستگاههای اجرایی استان و ارائه پیشنهادهای ‏اصلاحی حوزه مرکزی جهت رفع تنگناها و اشکالات موجود.‏

‏8.‏ انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد در جشنواره شهید رجایی.‏

‏9. مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روشهاس عمومی دستگاههای اجرایی استان .‏

‏10.‏ پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاههای اجرایی استان .‏

11.نظارت بر اجرای طرح های ارزیابی مدیران،محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در واحد های استانی براساس اختیارات واگذار شده به انها.

12.اجرای برنامه ها و طرح های ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سطح استان.

‏13.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏

 

شرح وظایف رئیس گروه امور استخدام و حقوق ومزایا

‏1.‏نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.

2.نظارت و مطالعه و بررسی شناخت نارسایی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در ‏بهبود منابع انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.‏

‏3.‏ بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و تنظیم گزارش های لازم .‏

‏4.‏ نظارت و بررسی و اظهار نظر درخصوص نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان ‏طبق مقررات و ضوابط استخدامی با توجه به شاخص های نیروی انسانی هر دستگاه .‏

‏5.‏ نظارت و بررسی در رابطه با ردیفهای استخدامی دستگاهها و صدور مجوزهای لازم استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام در چارچوب مقررات ‏مربوط با هماهنگی دفاتر بخشی ذیربط.‏

‏6.‏ نظارت و بررسی و اعلام نظر درخصوص استعلامهای مربوط به استخدام پیمانی و رسمی ‏وتبدیل وضع استخدامی و حقوق و مزایا و امور مربوط به بازنشستگان در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط ذیربط.‏

‏7.‏ انجام امور مستخدمین آماده به خدمت استان(موضوع ماده 118، 116و 119قانون استخدام ‏کشوری و آیین نامه های اجرایی مربوط).‏

‏8.‏ نظارت و بررسی و تأیید حکم استخدام رسمی آزمایشی و قطعی مستخدمین دستگاههای ‏اجرایی استان(موضوع ماده 19 قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط به ‏منظور حصول از صحت صدور و رعایت قوانین و مقررات).‏

‏9.‏ نظارت بر اجرای دقیق و کامل امتحانات یا مسابقات استخدامی و فرایند جذب نیرو در دستگاههای اجرایی استان در چارچوب آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

‏10.‏ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در واحدهای استانی و ‏پاسخگویی به استعلامها و رسیدگی به شکایات کارکنان در زمینه ارزشیابی و سایر قوانین و ‏مقررات استخدامی.‏

‏11.‏ نظارت و بررسی واعلام نظر در مورد اعطای مزایای مترتب در نظام اداری به مستخدمین واجد شرایط .

‏12.‏ درخواست فرم اطلاعاتی ایثارگران و ارسال آن به دفاتر ذیربط ستادی جهت اقدام .‏

‏13.‏ نظارت بر جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و ‏ارایه آن به واحدهای ذیربط در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.‏

14.‏ همکاری در اجرای برنامه های تحول اداری، طرحهای نظر سنجی، تکریم ارباب رجوع، ارزیابی ‏عملکرد دستگاههای اجرایی با سایر گروههای دیگر.‏

15.پیگیری وانجام امور مرتبط با اخذ شماره مستخدم و ابلاغ آن به دستگاههای ذیربط و اخذ گزارش کامل تخصیص شماره های مستخدمی ابلاغی و انعکاس آن به امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت.

16.نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به نظام آموزشی کارکنان دولت.

‏17.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏

 

شرح وظایف کارشناس استخدام و حقوق و مزایا

‏1.‏ مطالعه وبررسی شناخت نارسایی هاومشکلات دستگاههای اجرایی استان دربهبود منابع ‏انسانی وانعکاس آنها به مراجع ذیربط.‏

‏2.‏ بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و تنظیم گزارش های لازم .‏

‏3.‏ بررسی و صدور مجوزهای لازم استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام در چارچوب مقررات ‏ضوابط استخدامی با توجه به شاخص های نیروی انسانی هر دستگاه .‏

‏4.‏ نظارت و بررسی و اعلام نظر درخصوص استعلامهای مربوط به استخدام پیمانی و رسمی و ‏تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی و امور مرتبط با بازنشستگان در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط مربوط.‏

‏5.‏ انجام امور مستخدمین آماده به خدمت استان.‏

‏6.‏ نظارت بر اجرای دقیق و کامل مفاد آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی کشور .‏

‏7.‏ بررسی و اظهار نظر درخصوص وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و تنظیم ‏گزارش های لازم .‏

‏8.‏ نظارت و بررسی و تأیید حکم استخدام رسمی آزمایشی و قطعی مستخدمین دستگاههای ‏اجرایی استان(موضوع ماده 19 قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط) به ‏منظور حصول از صحت صدور و رعایت قوانین و مقررات.‏

‏9.‏ نظارت براجرای دقیق و کامل مفاد 7 الی 12 و 15 الی 17 آیین نامه امتحانات یا مسابقات ‏استخدامی کشور(موضوع بخشنامه شماره 25215/105 مورخ 25/2/1381 ) سازمان مدیریت.‏

‏10.‏ بررسی و اعلام نظر در مورد اعطای مزایای مترتب در نظام اداری به مستخدمین واجد شرایط

‏11.‏ نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و ‏فوق العاده (اعم از: انتصاب ارتقاء و تنزل گروه: تخصیص بسته ها یا مشاغل سازمانی به ‏طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و کنترل مدارک و سوابق ‏تحصیلی و تجربی، فوق العاده سختی شرایط محیط ) در دستگاههای اجرایی استان.‏

‏12.‏ درخواست فرم اطلاعاتی ایثارگران و ارسال آن به دفاتر ذیربط ستادی جهت اقدام .‏

13.تهیه مدارک مورد نیاز برای اخذ شماره مستخدم و انعکاس آن به امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وپیگیری اخذ شماره مستخدم و ابلاغ به دستگاهها برای مستخدمین جدید الورود.

14.جمع بندی گزارش نحوه تخصیص شماره مستخدم ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی استان و انعکاس به مبادی ذیربط.

15.نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به نظام آموزشی کارکنان دولت.

16.‏ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در واحدهای استانی و ‏پاسخگویی به استعلامها و رسیدگی به شکایات کارکنان در زمینه ارزشیابی و سایر قوانین و ‏مقررات استخدامی.‏

17.انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

شرح وظایف کاردان استخدام و حقوق و مزایا

1. همکاری در  اجرای دقیق و کامل مفاد آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی کشور .‏

‏2.‏  همکاری در تنظیم گزارش های لازم در زمینه بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان

3. همکاری در بررسی و تأیید حکم استخدام رسمی آزمایشی و قطعی مستخدمین دستگاههای ‏اجرایی استان(موضوع ماده 19 قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط) به ‏منظور حصول از صحت صدور و رعایت قوانین و مقررات.‏

4.همکاری در تهیه مدارک مورد نیاز برای اخذ شماره مستخدم و انعکاس آن به امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وپیگیری اخذ شماره مستخدم و ابلاغ به دستگاهها برای مستخدمین جدید الورود.

5.مشارکت درجمع بندی گزارش نحوه تخصیص شماره مستخدم ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی استان و انعکاس به مبادی ذیربط.

‏6.‏ همکاری با کارشناسان در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و ‏فوق العاده (اعم از: انتصاب ارتقاء و تنزل گروه: تخصیص بسته ها یا مشاغل سازمانی به ‏طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و کنترل مدارک و سوابق ‏تحصیلی و تجربی، فوق العاده سختی شرایط محیط ) در دستگاههای اجرایی استان.‏

‏7.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.‏آگهی های استخدام

اوقات شرعی


You are here